Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

II Spotkanie robocze bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne
Warszawa, BUW, Centrum NUKAT, 5-6 maja 2008

SPRAWOZDANIE

W dniach 5-6 maja 2008 roku w Centrum NUKAT odbyło się II Spotkanie robocze bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne, zorganizowane przez Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP, Centrum NUKAT oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. W obradach uczestniczyło 58 bibliotekarzy z 18 bibliotek muzycznych. Reprezentowali oni oddziały muzyczne bibliotek uniwersyteckich, wojewódzkich bibliotek publicznych i Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Akademii Muzycznych. W Spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Centrum NUKAT odpowiedzialni za rekordy bibliograficzne muzykaliów

W imieniu Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Spotkanie otworzył Piotr Maculewicz, Kierownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW. Dwudniowe obrady prowadził Stanisław Hrabia, Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP wraz z Marią Burchard, Kierownikiem Centrum NUKAT.

Celem II Spotkania było przedstawienie informacji na temat nowych rozwiązań w funkcjonowaniu katalogu NUKAT i ich wpływu na proces katalogowania druków muzycznych, omówienie bieżących problemów dotyczących katalogowania druków muzycznych, głównie zagadnienia tworzenia tytułu ujednoliconego dla utworu muzycznego oraz dyskusja nad zgłoszonymi wcześniej uwagami dotyczącymi praktyki katalogowania.

W pierwszej części Spotkania, poświęconej funkcjonowaniu Katalogu NUKAT oraz zagadnieniu tematów formalnych dla muzyki miały miejsce trzy wystąpienia: 1) Magdaleny Rowińskiej (NUKAT) – Informacja na temat nowych rozwiązań w funkcjonowaniu katalogu NUKAT, 2) Elżbiety Dworskiej-Padukiewicz (BUW) – Hasła przedmiotowe dla muzyki (forma, gatunek) – komunikat z prac grupy roboczej oraz 3) Bożeny Rogoźnickiej (NUKAT) – Tematy formalne dla muzyki. W dyskusji omawiano sposób stosowania tematów przy opracowywaniu muzykaliów oraz podjęto problem ujednolicenia słownictwa muzycznego dla muzyki z Językiem Haseł Przedmiotowych BN.

Tematem popołudniowych obrad było tworzenie tytułu ujednoliconego dla druku muzycznego. Zagadnienie to omówił Stanisław Hrabia (Tytuł ujednolicony dla utworu muzycznego –zastosowanie w katalogowaniu muzykaliów) w oparciu o zasady, opracowane przez zmarłego w 2006 r. Marka Stachyrę z Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Zaproponowane podczas prezentacji uzupełnienia i korekty zasad staną się podstawą do przygotowania publikacji bardzo potrzebnej bibliotekarzom do katalogowania nie tylko druków muzycznych, ale również dokumentów dźwiękowych.

Drugi dzień obrad był poświęcony ściśle problematyce katalogowania. Włodzimierz Pigła z Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej przedstawił, w oparciu o liczne przykłady druków muzycznych, zagadnienie wyboru hasła i formułowania tytułu właściwego. Dyskutowano również nad zgłoszonymi wcześniej przez bibliotekarzy problemami dotyczącymi poszczególnych stref opisu bibliograficznego. W rezultacie dyskusji przyjęto wstępne ustalenia, które będą jeszcze opracowane w Centrum NUKAT i, wzorem pierwszego Spotkania, rozesłane do bibliotek.

II Spotkanie bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne pokazało jak bardzo ważna i potrzebna jest współpraca środowiska bibliotekarzy muzycznych. Spotkanie stworzyło też okazję do bliższego zapoznania się z problematyką katalogowania druków muzycznych tym bibliotekom, które dopiero rozpoczynają współpracę z NUKAT. Ustalono, że dalszy roboczy kontakt będzie możliwy poprzez listę dyskusyjną bibliotekarzy muzycznych (bibmuz@googlegroups.com), która stanowić będzie forum do rozwiązywania bieżących problemów i wymiany doświadczeń.

(26.05.2008)

 
     

 


aktualizacja: 08.09.2018