Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
 
     
 
Polska Grupa Narodowa IAML
 
     
   
     
   
     
 
IAML (International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres) jest stowarzyszeniem zrzeszającym biblioteki muzyczne i bibliotekarzy muzycznych oraz wszystkich, którzy są zainteresowani muzyką i zbiorami muzycznymi.
Stowarzyszenie zostało założone w lipcu 1951 r. w Paryżu w celu nawiązania międzynarodowej współpracy bibliotek muzycznych oraz wspomagania działalności zawodowej bibliotekarzy muzycznych. IAML jest liczącym się członkiem międzynarodowych organizacji bibliotecznych i muzycznych. Obecnie skupia ok. 1850 instytucji i członków indywidualnych z 53 krajów.
 
     
  Cele stowarzyszenia  
 
 • wspomaganie i promowanie aktywności bibliotek muzycznych, archiwów i centrów informacji muzycznej oraz wzmacnianie współpracy między członkami stowarzyszenia
 • propagowanie znaczenia instytucji muzycznych dla kultury narodowej i międzynarodowej
 • wspomaganie procesów edukacji zawodowej i dokształcania
 • realizacja projektów dotyczących bibliografii, katalogowania, konserwacji i badań naukowych
 • wspomaganie ogólnych potrzeb bibliotek muzycznych
 
     
  Członkowie IAML  
 
 • biblioteki muzyczne, archiwa i centra informacji muzycznej
 • instytucje radiowe
 • bibliotekarze muzyczni
 • archiwiści i dokumentaliści muzyczni
 • muzycy i muzykolodzy
 • bibliotekarze z bibliotek orkiestrowych, operowych i chóralnych
 • wydawcy muzyczni i dystrybutorzy wydawnictw muzycznych
 • stowarzyszenia bibliotekarzy muzycznych z poszczególnych krajów
 
     
  Korzyści wynikające z członkostwa w IAML  
  Coroczne konferencje »  
 
 • uczestnictwo w sesjach ogólnych i tematycznych, w dyskusjach i warsztatach
 • poznanie najnowszych tendencji w bibliotekarstwie muzycznym
 • kontakt z bibliotekarzami z całego świata
 • udział w targach wydawniczych i wystawach
 
  Rozwój zawodowy  
 
 • uczestnictwo w pracach grup roboczych i sekcji, obejmujących wszystkie aspekty bibliotekarstwa muzycznego
 • działalność w ramach Grup Narodowych
 
  Współpraca i informacja zawodowa  
 
 • wymiana doświadczeń, doradztwo i pomoc zawodowa
 • bieżąca informacja o najnowszych osiągnięciach
 • strona www (www.iaml.info)
 • lista dyskusyjna (IAML-L)
 
  Publikacje otrzymywane w ramach opłaty członkowskiej  
 
 • kwartalnik Fontes Artis Musicae (wersja drukowana i wersja online)
 
  Reprezentacja środowiska bibliotekarzy muzycznych  
 
 • udział w pracach konsultacyjnych i doradczych nad dokumentami instytucji mię-dzynarodowych; konsultacje w sprawach legislacyjnych
 • współpraca z innymi organizacjami muzycznymi i bibliotecznymi
 
     
  IAML jest członkiem  
 
 • IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions [Między-narodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych]
 • ICA, International Council on Archives [Międzynarodowa Rada Archiwów]
 • EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations [Europejskie Biuro Stowarzyszeń Bibliotecznych, Informacyjnych i Dokumentacyjnych]
 • IMC, International Music Council [Międzynarodowa Rada Muzyczna]
 
  IAML współpracuje z  
 
 • IASA, International Association of Sound Archives [Międzynarodowe Stowarzysze-nia Archiwów Dźwiękowych]
 • IAMIC, International Association of Music Information Centres [Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Informacji Muzycznej]
 
     
  We współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Muzykologicznym [International Musicological Society, IMS] IAML opracowuje następujące publikacje:  
 
 • RISM: Répertoire international des sources musicales (www.rism.info)
  Inwentarz druków i rękopisów muzycznych, oraz traktatów o muzyce wydanych przed 1800
 • RILM: Répertoire international de littérature musicale (RILM Abstracts of Music Literature; www.rilm.org)
  Bibliografia piśmiennictwa muzycznego
 • RiDIM: Répertoire international d’iconograpie musicale
  (www.ridim.org/)
  Inwentarz ikonografii muzycznej
 • RIPM: Retrospective Index to Music Periodicals 1800-1950 (Répertoire international de la presse musicale; www.ripm.org)
  Bibliografia czasopism muzycznych XIX i I poł. XX w.
 
     
  Strukturę IAML tworzą  
 

Sekcje Instytucjonalne [Instytutional Sections] »

 
 
 • Archiwów i Ośrodków Informacji Muzycznej
 • Bibliotek Radiowych i Orkiestr
 • Bibliotek w Instytucjach Nauczania Muzyki
 • Bibliotek Publicznych
 • Bibliotek Naukowych
 
 

Sekcje Branżowe [Subject Sections] »

 
 
 • Dokumentów Audio-wizualnych
 • Bibliograficzna
 • Katalogowania
 • Udostępniania i Szkolenia
 
 

Komitety, Grupy robocze » , m.in.:

 
 
 • Komitet Prawa Autorskiego
 • Komitet „Outreach Activity”, który zajmuje się
  • organizowaniem pomocy bibliotekom poprzez dary i wymianę międzybiblioteczną
  • dofinansowaniem uczestnictwa w konferencjach IAML
 
 
Członkostwo
 
     
 
Największa liczba członków IAML pochodzi z Europy i Ameryki Północnej oraz Australii i Japonii. Stale wzrasta liczba członków z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki.
 
 
Bibliotekarze Polscy działają w ramach Polskiej Grupy Narodowej IAML.
 
     
 
Członkowie Polskiej Grupy Narodowej IAML w roku 2016
 
     
 
 • Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
 • Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Sekcja Zbiorów Muzycznych
 • Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Pracownia Zbiorów Muzycznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Biblioteka - Fonoteka - Fototeka
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Biblioteka i Fonoteka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Wydziału Historycznego
 • Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka
 • Biblioteka Jagiellońska, Skecja Zbiorów Muzycznych
 • Jolanta Byczkowska-Sztaba (BN)
 • Stanisław Hrabia (UJ)
 • ks. Dariusz Smolarek (KUL)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
Opłata członkowska obejmuje subskrypcję Fontes Artis Musicae oraz umożliwia udział w międzynarodowych pracach na forum IAML oraz daje czynne prawo wyborcze. Są dwie kategorie członkostwa: indywidualne i instytucjonalne. Obecnie (2016) opłata członkowska wynosi dla członków indywidualnych 41,00€, dla instytucji 68,00€.
 
 
 
 
Stowarzyszenie IAML może być efektywne w działaniu i stanowić silną reprezentację środowiska tylko wtedy, jeśli będzie znać potrzeby osób i instytucji, dla których zostało powołane. Każdy może przyczynić się do rozwoju bibliotekarstwa muzycznego, stając się członkiem IAML i biorąc udział w pracach na arenie międzynarodowej.
 
 
 
 

Biblioteki i osoby indywidualne, które chcą przystąpić do IAML proszone są o kontakt z Zarządem Sekcji Bibliotek Muzycznych ».

 
     
  Zapraszamy! Zostań członkiem IAML !!!  
     
  Ulotka_IAML (IAML Brochure)  

 


aktualizacja: 08.09.2018