Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

REGULAMIN

Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP

 

§ 1

Sekcja Bibliotek Muzycznych jest organem opiniodawczym i wspomagającym działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

§ 2

Celem Sekcji Bibliotek Muzycznych jest:

 1. inspirowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania bibliotek muzycznych,
 2. integracja środowiska bibliotekarzy muzycznych i wzmacnianie ich aktywności zawodowej,
 3. wymiana doświadczeń między bibliotekami,
 4. wspieranie bibliotekarzy muzycznych w sprawach dotyczących katalogowania muzykaliów oraz wdrażania nowych technologii informacyjnych,
 5. wspieranie członków w realizacji inicjatyw lokalnych i branżowych (np. bibliotek naukowych, bibliotek akademii muzycznych, bibliotek publicznych),
 6. umacnianie współpracy międzynarodowej i upowszechnianie jej znaczenia dla rozwoju bibliotekarstwa muzycznego w Polsce,
 7. stworzenie członkom możliwości publikacji materiałów pokonferencyjnych i artykułów naukowych,
 8. wspieranie działalności naukowej i rozwoju zawodowego.

§ 3

1. Sekcja Bibliotek Muzycznych realizuje swoje cele przez współpracę z Zarządem Głównym, Zarządami Okręgów i innymi organami SBP oraz organizacjami i specjalistami.

2. Sekcja Bibliotek Muzycznych skupia w swojej działalności bibliotekarzy różnych bibliotek muzycznych m.in.: Zakładu Zbiorów Muzycznych i Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej, oddziałów muzycznych bibliotek uniwersyteckich, bibliotek instytutów muzykologii, bibliotek akademii i uniwersytetów muzycznych, działów muzycznych bibliotek publicznych, bibliotek towarzystw muzycznych, bibliotek kościelnych, bibliotek orkiestr, ośrodków informacji muzycznej i inne osoby z instytucji posiadających zbiory muzyczne.

§ 4

1. Sekcja Bibliotek Muzycznych opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Członkami Sekcji mogą być pracownicy bibliotek oraz osoby zainteresowane bez względu na ich przynależność do SBP, z zastrzeżeniem, że tylko członkowie SBP mają bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Członkowie ustalają tryb pracy Sekcji.

§ 5

1. Organem wykonawczym Sekcji Bibliotek Muzycznych, który kieruje jej działalnością, jest Zarząd Sekcji.

2. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz 6 członków.

§ 6

Do zadań Zarządu Sekcji należy:

 1. przygotowanie programów, opinii, ekspertyz dotyczących środowiska bibliotekarzy muzycznych,
 2. organizowanie sesji popularnonaukowych i naukowych, konferencji i kursów specjalistycznych, prowadzenie poradnictwa zawodowego,
 3. organizowanie form współpracy w zakresie katalogowania muzykaliów,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej bibliotek i zbiorów muzycznych,
 5. przygotowywanie materiałów do publikacji, szczególnie periodyku „Biblioteka Muzyczna” we współpracy w Wydawnictwem SBP,
 6. inspirowanie i nawiązywanie współpracy między bibliotekami w kraju i za granicą,
 7. utrzymywanie ścisłej współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bibliotek Muzycznych IAML, poprzez udział w corocznych konferencjach IAML, międzynarodowych projektach bibliograficznych (RISM, RILM, RIPM i RIdIM) oraz działalność w ramach sekcji branżowych i komitetów IAML,
 8. współpraca z Sekcją Fonotek ZG SBP,
 9. organizowanie i prowadzenie działań wspierających wymianę informacji między członkami Sekcji,
 10. dbałość o dorobek Sekcji oraz propagowanie działalności i dokonań jej założycieli i członków,
 11. promocja działalności Sekcji na forum krajowym i międzynarodowym,
 12. opiniowanie aktów normatywnych,
 13. opracowywanie planów pracy oraz corocznych sprawozdań z działalności,
 14. przedstawianie do wiadomości i akceptacji ZG SBP wszystkich opracowanych materiałów i dokumentów.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Protokóły z zebrań Zarządu Sekcji przechowywane są w dokumentacji Zarządu oraz przekazywane do Biura Zarządu Głównego SBP.

§ 8

1. Wybory Zarządu Sekcji odbywają się co 4 lata, w terminach pokrywających się z kadencją ZG SBP.

2. Wybory przeprowadza się w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji, które organizuje ustępujący Zarząd w porozumieniu z Prezydium ZG SBP.

3. Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego mogą jednomyślnie uchwalić, że wybory odbędą się w drodze głosowania jawnego.

§ 9

1. Sekcja Bibliotek Muzycznych działa na forum międzynarodowym jako Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (IAML)

2. Przewodniczący Zarządu Sekcji pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Polskiej Grupy Narodowej IAML.

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych lub Instytucja, którą reprezentuje nie jest członkiem IAML, Przewodniczącym Polskiej Grupy Narodowej IAML może zostać wiceprzewodniczący lub inna osoba wybrana przez Zarząd Sekcji spełniająca warunek przynależności do IAML.

§ 10

Przewodniczący Zarządu Sekcji wchodzi w skład Forum SBP, bierze też udział w posiedzeniach ZG SBP, na których omawia się sprawy dotyczące Sekcji.

§ 11

Zarząd Główny SBP ma prawo rozwiązania lub zawieszenia działalności Sekcji.

§ 12

Zarząd Główny SBP w miarę możliwości wspiera finansowo i organizacyjnie realizację zadań Sekcji.

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2011 r.

Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Elżbieta Stefańczyk

 
     
     

 


aktualizacja: 28.12.2023