Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
Nazwa Oddziału Mediateka (w ramach Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Mediateką i Centrum Informatycznym)
Adres 50-043 Wrocław, ul. Jana Pawła II nr 2
Telefon 71 310 05 25, fax 71 355 28 49
E-mail biblioteka@amuz.wroc.pl, studio@amuz.wroc.pl (Mediateka)
Strona WWW http://www.amuz.wroc.pl/pl/biblioteka_glowna/51/2/
Terminy otwarcia

W czasie roku akademickiego Biblioteka Główna jest czynna:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 8.00 - 15.00;
Wtorek i Środa: 8.00 - 18.00
W okresie wakacji: Poniedziałek - Piątek: 10.00 - 15.00

W czasie roku akademickiego Mediateka działająca w ramach Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Mediateką i Centrum Informatycznym jest czynna: Poniedziałek - Czwartek: 8.00 - 19.00;
Piątek: 8.00 - 15.00.
w okresie wakacji: Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 15.00

Udostępnianie zbiorów

Książki, nuty i czasopisma są udostępniane na miejscu w czytelni wszystkim zainteresowanym; książki i nuty są wypożyczane pracownikom i studentom macierzystej Uczelni oraz innym bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zbiory Mediateki (płyty analogowe, CD i DVD) są udostępniane na miejscu w jej siedzibie, natomiast wypożyczane jedynie pracownikom Uczelni.
Usługi reprograficzne Punkt kserograficzny zlokalizowany na terenie Uczelni, czynny w czasie roku akademickiego w godz. 9.00 - 16.00.
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 93.753 (wraz z głosami orkiestrowymi)
- rękopisy 10 rękopisów (A. Szeluty, M. Sołtysa, W. Ormickiego)
- inne dokumenty Fotokopie i kserokopie rekopisów kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Dokumentacja działalności artystycznej i naukowej Uczelni - afisze, programy, wycinki prasowe.
- książki książki 13.959
- czasopisma 2.046 woluminów
- płyty CD 1.796
- płyty analogowe 4.997
- kasety 600 taśm szpulowych, 400 kaset magnetofonowych
- inne multimedia DVD - 104. VHS - 120
Bazy danych

W ramach Programu Wirtualna Biblioteka Nuki BG AMKL korzysta z licencji akademickich Wiley-Blackwell, , Elsevier, Springer, Web of Knowledge (dostęp do baz wyłącznie w sieci uczelnianej) oraz EBSCO i z bazy czasopism elektronicznych Cambridge University Press (dostęp także z domowych PC dla pracowników i studentów).

Charakterystyka zbiorów

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powstała w 1949 r. (wówczas jako Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej). Służy ona edukacji i wspiera badania naukowe w Akademii oraz umożliwia dostęp do informacji o sztuce muzycznej. Ze zbiorów korzystają studenci i nauczyciele akademiccy, artyści muzycy, uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych, melomani i instytucje muzyczne. Ogółem zbiory Biblioteki liczą 120.608 woluminów. Zasadnicza część zasobów Biblioteki to wydawnictwa nutowe (partytury dzieł muzyki symfonicznej, scenicznej, chóralnej, kameralnej i solowej) oraz książki dotyczące szeroko pojętej nauki o muzyce, czyli historii muzyki powszechnej i polskiej, teorii muzyki, estetyki, psychologii i socjologii muzyki, etnomuzykologii oraz muzykoterapii. Biblioteka dysponuje ponad 150 tytułami czasopism muzycznych i niemuzycznych (stała prenumerata obejmuje 40 tytułów, w tym 15 zagranicznych) oraz zapewnia użytkownikom korzystanie z licencjonowanych baz bibliograficznych i serwisów czasopism zagranicznych. Książki i czasopisma o tematyce pozamuzycznej gromadzone są przez Bibliotekę w zakresie niezbędnym dla potrzeb badań naukowych i dydaktyki. Biblioteka przechowuje przekazane jej w darze przez wrocławskich artystów muzyków zbiory nut, książek oraz innych dokumentów, m.in. kolekcje Ryszarda Bukowskiego, Józefa Cetnera, Emila Górskiego, Walerii Jędrzejewskiej, Stanisława Krukowskiego, Tadeusza Natansona, a także przekazaną nam ostatnio kolekcję Wojciecha Dzieduszyckiego (w opracowaniu). Kompletowana i opracowywana jest także dokumentacja działalności naukowej i artystycznej wrocławskiej Uczelni. Działalność artystyczna i naukowa Uczelni jest rejestrowana w systemie PROMAX-Bibliografia.

   
Katalogi  
- kartkowe

Katalog alfabetyczny i rzeczowy książek muzycznych oraz książek niemuzycznych
Katalog alfabetyczny i systematyczny nut
Katalog alfabetyczny czasopism
Katalog alfabetyczny prac magisterskich
(katalogi zamknięte w grudniu 2010 r.)
Katalog kartkowy płyt analogowych, CD i DVD. (Mediateka)

- elektroniczne

W 1999 r został wdrożony w Bibliotece Gł. AMKL Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB M21.

Moduł OPAC WWW Prolib M21 umożliwia korzystanie z katalogu elektronicznego przez Internet. Dzięki informacjom o statusie książek, nut i płyt czytelnik posiada pełną informację o ich aktualnym położeniu i możliwości wypożyczenia, udostępnienia lub rezerwacji.

- katalog online http://www.amuz.wroc.pl/pl/katalog_biblioteki/23/2/
   
Informacje o działalności

Biblioteka przygotowuje wystawy tematyczne w ramach konferencji, sesji naukowych i koncertów organizowanych przez Akademię Muzyczną, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz ekspozycje własne.

   
Ważniejsze publikacje  
   

 


aktualizacja: 08.09.2018