Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Zbiory europejskiej kultury muzycznej w polskich bibliotekach i archiwach,
red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, 433 s.
 
     
 
Spis treści
 
     
  Od Redakcji 7
 • Renata Suchowiejko Między bibliotekarzem a muzykologiem… Wprowadzenie do konferencji „Muzyka w kulturze europejskiej”, Łańcut 2007 9

Część I. Charakterystyka wybranych źródeł muzycznych i kolekcji muzykaliów

 • Elżbieta Wojnowska „Missa Bibliothecariana super «Sidus ex claro» Orlandi” czyli o niebezpieczeństwie podwójnego genetivu 15
 • Agnieszka Leszczyńska Zbiory muzyczne Biblioteki Mariackiej w Elblągu wczoraj i dziś 27
 • Aleksandra Patalas Fundacja kapeli muzycznej w Rakowie jako przejaw działań kontrreformacyjnych. Analiza repertuaru 39
 • ks. Dariusz Smolarek Muzykalia pijarskie z Podolińca w zbiorach Państwowego Archiwum w Modrej na Słowacji 71
 • Remigiusz Pośpiech Odkrywanie jasnogórskich muzykaliów u progu XXI wieku 139
 • Jolanta Byczkowska-Sztaba Muzykalia z Biblioteki Muzeum–Zamku w Łańcucie w świetle nowych badań 153
 • Hubert Wojno Utwory Domenico Cimarosy w zbiorach Biblioteki Muzeum–Zamku w Łań­cucie 177
 • Alina Mądry „Zbiór farny” w poznańskim Archiwum Archidiecezjalnym – historia, charakterystyka, stan zachowania 183
 • Anna Dudek-Kuczyńska Polskie pieśni patriotyczne z lat 1768–1864 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej 201
 • Anna Michalska Rękopisy kantat Otto Christiana Gladaua z Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku 221
 • Walentyna Węgrzyn-Klisowska „Poczet muzyków, muzykopisów i kompozytorów polskich” z Biblioteki Gwalberta Pawlikowskiego jako przyczynek do badań nad historią muzyki polskiej 239
 • Zofia Olszewska-Bajera Pierwodruki utworów Stanisława Moniuszki w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Warszawie 263
 • Małgorzata Kumala Muzykalia w Bibliotece Książąt Czartoryskich 289
 • Danuta Popinigis Proces gromadzenia rękopisów muzycznych w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk 309
 • Ewa Hauptman-Fischer Korespondencja Ludomira Różyckiego i recenzje prasowe dotyczące jego opery „Bolesław Śmiały” (ze zbiorów Archiwum Kompozytorów Polskich BUW) 321
 • Agnieszka Kubiak Muzykalia z księgozbioru Maxa Grübnaua w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk 341
 • Aleksandra Zyblewska Źródła do badań nad historią i działalnością szczecińskiego Stowarzyszenia Nauczycielek Muzyki (Musiklehrerinnenverein) ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 349
 • Renata Suchowiejko Działalność polskich muzyków w Paryżu w okresie międzywojennym – materiały źródłowe w zbiorach Bibliothèque nationale de France 361
 • Magdalena Wiącek Kolekcja muzyczna Walerii Jędrzejewskiej przekazana w darze Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej we Wrocławiu 379

Część II. Współczesna biblioteka muzyczna

 • Ewa Bielińska-Galas Źródła muzyki lutniowej w erze digitalizacji zbiorów 387
 • Stanisław Hrabia Biblioteka muzyczna a model biblioteki hybrydowej 395
 • Karolina Skalska Współczesny warsztat informacyjny bibliotekarza muzycznego – próba charakterystyki 409
 • Sylwia Heinrich Sposoby pozyskiwania zbiorów w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej 425
 • Małgorzata Krzos Organizacja pracy i zadania bibliotekarza w dziale muzycznym
  biblioteki uniwersyteckiej na przykładzie Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej
  431
 

aktualizacja: 28.12.2023