Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
Regulamin
 
 
XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja”
oraz
VII Ogólnopolskiej Konferencja Fonotek „Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych”
 
     
   
  (powrót do strony głównej Konferencji)  
     
 

1. Organizatorami XIV Ogólnopolskiej Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek zwanymi dalej Konferencją,
są Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Sekcja Bibliotek Muzycznych i Sekcja Fonotek.

2. Celem Konferencji jest pogłębianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie bibliotekarstwa muzycznego (kolekcje muzyczne, biblioteki cyfrowe, komputeryzacja i opracowanie zbiorów, prawo autorskie w bibliotekach, archiwizacja jako ratunek dla zabytków fonograficznych oraz inne tematy dotyczące zagadnień bibliotekarstwa muzycznego).

3. Konferencja adresowana jest do bibliotekarzy muzycznych, muzykologów, teoretyków muzyki oraz tych osób, którym bliska jest problematyka bibliotekarstwa muzycznego.

4. Kierownictwo merytoryczne Konferencji sprawują: Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP – dr Katarzyna Janczewska-Sołomko i Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML – Stanisław Hrabia. Kierownictwo organizacyjne Konferencji sprawuje Magdalena Wiącek – p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej AMKL.

5. Na program konferencji złożą się sesje naukowe. Obrady uświetni koncert oraz okolicznościowa wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

6. Konferencja odbędzie się w terminie 20-22 listopada2017 r. w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2.

7. Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą 250 zł.

8. Koszty związane z udziałem w konferencji pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

9. Uczestnictwo obejmuje: udział we wszystkich wydarzeniach Konferencji, materiały konferencyjne, zaświadczenia o udziale w Konferencji, obiady, kolacje (w dniach 20 i 21 listopada 2017 r.) oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

10. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać na Karcie zgłoszenia określonej
w załączniku do niniejszego Regulaminu w terminie do 20 października 2017 r.

11. Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanu podpisanej Karty Zgłoszenia oraz potwierdzenia wpłaty opłaty konferencyjnej na adres poczty elektronicznej: magdalena.wiacek@amuz.wroc.pl lub w formie oryginału podpisanej Karty Zgłoszenia na adres poczty tradycyjnej:

 
     
 

Magdalena Wiącek
Biblioteka Główna
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław

 
     
 

12. Informacje na temat Konferencji można uzyskać pod numerem telefonu: 71 310 05 50.

13. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do dnia 20 października 2017 r. Potwierdzenie wykonania przelewu należy przesłać na adres poczty elektronicznej magdalena.wiacek@amuz.wroc.pl.

 
     
 

Dane do przelewu:
Nr rachunku 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428,
Bank Zachodni WBK, IBAN PL40 1090 2398 0000 0001 0205 0428
SWIFT  WBKPPLPP
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Bibliotekarze 2017

 
     
 

14. W przypadku konieczności wystawienia faktury za dokonanie opłaty wpisowej należy przesłać maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres faktury@amuz.wroc.pl. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję, która bezpośrednio dokonuje opłaty na konto Akademii.

15. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 20 października 2017 r. opłata za udział nie będzie zwracana.

16. W sprawach związanych z organizacją Konferencji decyzje podejmuje kierownik organizacyjny w porozumieniu z kierownikami merytorycznymi.

17. Uczestnicy zgłaszający się na Konferencję z dniem złożenia Karty zgłoszenia wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie Konferencji, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konferencji zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszenia.

18. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz stronie internetowej Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML.

19. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania Konferencji z ważnych przyczyn. W takim wypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

 

 
  Regulamin PDF  
  Karta zgłoszenia [doc]  
     
  Zob: Program Konferencji  
  Powrót do strony głównej Konferencji  
       
   

 

 
 
 
     
     

aktualizacja: 08.09.2018