Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek we Wrocławiu – relacja
 
     
 

W dniach 28-30 listopada 2022 roku odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Biblioteka muzyczna – idea dostrojona do czasu” oraz IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Wielkim muzykom polskim 20-lecia międzywojennego”. Organizatorami Konferencji była Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteką Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML oraz Sekcja Fonotek SBP.

W konferencji udział wzięło 43 delegatów reprezentujących 15 instytucji, m.in. biblioteki uniwersytetów i akademii muzycznych, oddziały muzyczne bibliotek uniwersyteckich oraz bibliotek publicznych, biblioteki ośrodków muzykologicznych, Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, Archiwum Polskiego Radia, Bibliotekę Gdańską PAN, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Politechnikę Poznańską. Wśród uczestników byli bibliotekarze muzyczni, muzykolodzy, badacze źródeł muzycznych i fonograficznych oraz muzealnicy, a także specjaliści w zakresie muzykologii cyfrowej.

Uroczystość otwarcia Konferencji prowadziła Magdalena Wiącek, Dyrektor Biblioteki AMKL we Wrocławiu, która przywitała zaproszonych gości, prelegentów oraz uczestników Konferencji. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał JM Rektor prof. dr hab. Krystian Kiełb. Zebranych powitały również Hanna Bias – Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i dr Katarzyna Janczewska-Sołomko – Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP. Odczytano list Honorowego Członka Sekcji Bibliotek Muzycznych Andrzeja Spóza z Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie, oraz list od zespołu bibliotekarzy z Biblioteki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Program Konferencji obejmował sesje tematyczne poświęcone zagadnieniom specyficznym dla każdej Sekcji. Sesje Konferencji Bibliotek Muzycznych obejmowały 13 referatów i 4 komunikaty, natomiast Konferencji Fonotek – 6 referatów i 1 komunikat.

 
     
 
 
     
 
Fot.1 Magdalena Wiącek – Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – podczas otwarcia Konferencji.
 
     
 

Konferencja we Wrocławiu była okazją do uczczenia 50. rocznicy powstania Polskiej Grupy Narodowej IAML. Sesję inauguracyjną, będącą wprowadzeniem do obchodów poprowadził Stanisław Hrabia. W wystąpieniu zatytułowanym „50 lat Polskiej Grupy Narodowej IAML (1972-2022)” przedstawił jej genezę w kontekście działalności międzynarodowej bibliotekarzy muzycznych od lat 50-tych XX wieku, kiedy to Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie podjęła współpracę z Międzynarodowym Inwentarzem Źródeł Muzycznych RISM. Ważnym momentem w historii polskiego bibliotekarstwa muzycznego było oficjalne powołanie Polskiej Grupy Narodowej IAML, które nastąpiło podczas Konferencji IAML w Bolonii w 1972 roku. Stanisław Hrabia przedstawił działalność i osiągnięcia polskiego środowiska bibliotekarzy muzycznych, którzy już od lat 60-tych XX wieku regularnie uczestniczyli w Kongresach IAML. Świadectwem owocnej i prężnej współpracy były trzy zorganizowane w Polsce międzynarodowe konferencje IAML - w 1966 i 2005 roku w Warszawie oraz w 2019 roku Krakowie.

W wystąpieniu pokreślone zostało obecne zaangażowanie i działalność polskich bibliotekarzy muzycznych w strukturach IAML – jego Zarządzie, zarządach poszczególnych sekcji, komisjach i grupach roboczych międzynarodowych projektów bibliograficznych „R”, kluczowych dla wspólnej aktywności międzynarodowej. Z okazji Złotego Jubileuszu Polskiej Grupy Narodowej IAML życzenia w formie video przesłała Przewodnicząca Zarządu IAML Pia Shekhter (zob. video na serwisie FB).

 
     
 
 
     
 
Fot. 2. Prezydent IAML Pia Shekhter przekazuje pozdrowienia uczestnikom Konferencji.
 
     
  Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali przygotowaną w związku z rocznicą ulotkę IAML w języku polskim. Materiały dokumentujące międzynarodową działalność bibliotekarzy muzycznych zostały zaprezentowane podczas towarzyszącej Konferencji okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Stanisława Hrabiego.  
     
 
 
     
 
Fot. 3 Fragment okolicznościowej wystawy.
 
     
 

Pierwsze referaty sesji Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych były poświęcone działalności Studia Jazzowego Polskiego Radia i obecności dzieł Krzysztofa Komedy w zbiorach Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Kolejne wystąpienia dotyczyły polskich kolekcji muzycznych zachowanych w bibliotekach i archiwach Moskwy oraz muzycznym skarbom Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem zapoznali się z projektami POLMIC i Biblioteki Związku Kompozytorów Polskich zmierzającymi do unowocześnienia i zwiększenia widoczności tej placówki i jej oferty w Internecie. Niezwykle ciekawe były referaty poświęcone projektowi „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, które dotyczyły opracowania i udostępnienia w formie cyfrowej zbiorów etnomuzycznych Archiwum Audiowizualnego Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

We wtorek 29 listopada odbyła się sesja fonograficzna, stanowiąca IX Ogólnopolską Konferencję Fonotek. Jej temat „Wielkim muzykom polskim 20-lecia międzywojennego” był okazją do przybliżenia sylwetek wybitnych postaci w historii muzyki polskiej: Konstantego Kazimierza Regamey’a (ojca), Konstantego Regamey’a (syna), Ignacego J. Paderewskiego i Karola Szymanowskiego w kontekście problematyki fonograficznej, a także postaciom znamienitych muzyków w filmie i teatrze. Przedstawione zostały także referaty poświęcone tematycznym kolekcjom fonograficznym w bibliotekach. Dzień drugi Konferencji zakończył panel dyskusyjny poświęcony perspektywom współpracy bibliotekarzy i archiwistów muzycznych oraz ich roli w zmieniającej się rzeczywistości.

 
     
 
 
     
 
Fot. 4. Podczas obrad Sekcji Bibliotek Muzycznych.
 
     
  W środę 30 listopada odbyły się dwie ostatnie sesje „Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych”. Zaprezentowano w nich zarówno kolekcje muzyczne obecne w bibliotekach, jak również w innych instytucjach kultury oraz przedstawiono zaangażowanie środowiska bibliotekarzy w projekty dokumentujące lokalną kulturę muzyczną. Pierwszy referat pokazał różnorodność i bogactwo muzykaliów z Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, drugi o zachowanej kolekcji rękopisów i druków muzycznych z Biblioteki Zappio-Johannitana dokumentował repertuar wykonawczy kapeli działającej na przełomie XVIII i XIX wieku w kościele św. Jana w Gdańsku. W kolejnym wystąpieniu podjęto próbę odtworzenia proweniencji historycznego księgozbioru Biblioteki Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przekazanego w 2012 roku Bibliotece i Fonotece Instytut u Muzykologii UJ. Uczestnicy Konferencji mogli również zapoznać się ze zbiorami muzycznymi i obejrzeć wirtualny spacer po Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Dwa wystąpienia dotyczyły projektów dokumentujących regionalne życie muzyczne: w regionie śląskim – na podstawie zabytkowych kolekcji afiszy z Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej zdeponowanych w cyfrowym repozytorium oraz w Kaliszu – w tym wypadku przedstawiono aktywność muzyczną sławnej rodziny Wiłkomirskich w ramach realizowanego projektu „Śladami Wiłkomirskich. W poszukiwaniu spuścizny członków muzycznej rodziny”. Dopełnieniem tematyki ostatniej sesji Konferencji była wartość artystyczna i graficzna okładek nutowych wybranych druków muzycznych XIX i XX wieku zdigitalizowanych w bibliotekach polskich i zagranicznych.  
     
 
 
     
 
Fot. 5. Liliana Bether (Biblioteka Collegium Historicum UAM) podczas wygłaszania referatu.
 
     
     
 

Konferencję uświetnił koncert Big Bandu Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Bartosza Pernala. Muzycznym akcentem było wykonanie przez Chór Uczestników Konferencji pod dyrekcją Pawła Nodzaka z Akademii Muzycznej w Gdańsku przy akompaniamencie fortepianowym Doroty Kanafy piosenki, skomponowanej specjalnie na konferencję przez Tomasza Kulikowskiego do tekstu koleżanki Anny Katy z Biblioteki Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Piosenka zgodnie z tradycją została wzbogacona o kolejną zwrotkę.

 
     
 
 
 

 

 
 
Fot. 6. Koncert Big Bandu Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 
     
 

W programie Konferencji było też wizyta w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

 
     
 
 
     
 
Fot. 7. Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
 
     
 

Tradycyjnie Konferencja była okazją do podsumowania pracy Sekcji Bibliotek Muzycznych i Sekcji Fonotek SBP za lata 2018-2023. Podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przedstawiono sprawozdania z działalności obu Sekcji, dyskutowano nad planami na kolejną kadencję oraz dokonano wyboru nowych Zarządów na lata 2022-2025.

 
  Zarządy obu Sekcji wyrażają podziękowanie Władzom Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za zaproszenie oraz życzliwe przyjęcie uczestników Konferencji. Serdecznie dziękujemy Pracownikom Biblioteki oraz Biura Promocji i Organizacji Imprez Uczelni za organizację wydarzenia, dbałość o najdrobniejsze organizacyjne szczegóły, a zwłaszcza za stworzenie serdecznej, przyjacielskiej atmosfery.  
     
 
 
     
 
Fot. 8. Uczestnicy Konferencji.
 
     
     
  Magdalena Wiącek  
 

(2022-06-06)

 

 

 


aktualizacja: 29.12.2023